Zertifikatsänderungen

Zertifikat geändert, zurückgegeben oder gelöscht

 • ZSS-2018-81 geändert 01.02.2021
 • ZSS-2018-15 gelöscht 31.01.2021
 • ZSS-2018-04 Aussetzung ab 20.01.2021
 • ZSS-2018-02 Aussetzung ab 18.01.2021
 • ZSS-2020-18 gelöscht 02.12.2020
 • ZSS-2018-60 Namensänderung 25.09.2020
 • ZSS-2019-96 Namensänderung 25.09.2020
 • ZSS-2018-87 gelöscht ab 19.09.2020
 • ZSS-2017-40 Aussetzung ab 01.09.2020
 • ZSS-2018-40 gelöscht ab 28.07.2020
 • ZSS-2019-23 gelöscht ab 01.07.2020
 • ZSS-2017-15 gelöscht ab 01.07.2020
 • ZSS-2019-60 gelöscht ab 4.6.2020
 • ZSS-2017-14 Aussetzung
 • ZSS-2016-90 gelöscht am 27.9.2018
 • ZSM-2018-35 gelöscht am 1.9.2018
 • ZSS-2016-60 geändert 29.4.2017, Datum
 • ZSS-2016-84 geändert 19.12.2016 Standorterweiterung
 • ZSS-2015-04 geändert,15.5.2017, Adresse
 • ZSS-2015-12 geändert 3.5.2017, Standorterweiterung
 • ZSS-2015-28
 • ZSS-2015-30 geändert 7.5.2017, ISO 9001:2015
 • ZSS-2015-75 
 • ZSS-2015-76 geändert 7.5.2017, ISO 9001:2015
 • ZSS-2015-125
 • ZSS-2012-41
 • ZSS-2015-20
 • ZSS-2014-64
 • ZSS-2014-58
 • ZSS-2014-38
 • ZSS-2014-06 
 • ZSS-2014-09
 • ZSS-2014-01
 • ZSS-2013-03 
 • ZST-2013-07 
 • ZST-2013-09
 • ZSS-2013-04
 • ZSS-2013-10 geändert, 1.3.2017
 • ZSS-2013-11
 • ZSS-2013-14
 • ZSS-2013-53
 • ZSS-2012-23 
 • ZSS-2012-24 
 • ZSS-2012-51
 • ZSS-2012-58 
 • ZSS-2012-59 
 • ZSS-2012-88
 • ZSM-2016-03 
 • ZSS-2016-71
 • ZSS-2015-43
 • ZSS-2016-72
 • ZSS-2015-36
 • ZSS-2017-20
 • ZSM-2019-16,17,18,19 gelöscht
 • ZSM-2018-44, gelöscht

Last Updated on 19. April 2021 by bb-zert